content top

Statut

Print Friendly

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) Skupština Centra za poticanje stvaralaštva hrvatskih branitelja “Gavran”, na sjednici održanoj 7. veljače 2015. godine donijela je izmijenjeni i dopunjeni

S T A T U T
Centra za poticanje stvaralaštva hrvatskih branitelja “Gavran”

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu; zastupanju; izgledu znaka i pečata udruge; područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;  gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Članak 2.
Naziv udruge je: Centar za poticanje stvaralaštva hrvatskih branitelja “Gavran”.
Skraćeni naziv udruge je: Centar “Gavran”.
Sjedište Centra je u Gospiću.

Članak 3.
Centar za poticanje stvaralaštva hrvatskih branitelja “Gavran” je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Gospiću. Centar je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Centar ima znak i pečat.
Znak Centra je stilizirani crtež glave ptice gavrana.
Pečat Centra je okruglog oblika promjera 30 mm. Uz rub pečata upisano je: Centar za poticanje stvaralaštva hrvatskih branitelja “Gavran”. U sredini pečata je znak Centra.

Članak 5.
Centar zastupaju Predsjednik i Zamjenik predsjednika Centra.
Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada Centra,
 • vodi poslove Centra sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Centra,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Centra.

II. CILJEVI, DJELATNOSTI I PODRUČJA DJELOVANJA

Članak 6.
Vizija Centra je stvaranje zajednice osoba u kojoj je svaki njen član svoju osobnost izrazio stvaralaštvom bilo kroz koji od vidova umjetnosti: arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, glazba, poezija, ples, film, drama, strip, multimedija.

Područja djelovanja Centra su:

 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata,
 • razvoj i promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja te provođenje izobrazbe,
 • razvoj lokalne zajednice.

Članak 7.
Ciljevi Centra su:

 • predstavljanje vlastite djelatnosti zainteresiranoj javnosti
 • poticanje pojedinaca na uključivanje u stvaralačko izražavanje, obrazovanje i osposobljavanje za stvaralaštvo
 • promocija stvaralačkih djela hrvatskih branitelja.

Članak 8.
Djelatnosti Centra su:

 • održavanje stručnih skupova na temu stvaralaštva;
 • promicanje integralne pismenosti i održavanje Škole kreativnog pisanja;
 • vođenje Kluba „Gavran“ – mjesta za druženje članova Centra i drugih osoba koje se bave pitanjima stvaralaštva;
 • održavanje tjednih Stvaralačkih susreta u Klubu „Gavran“;
 • organiziranje Stvaralačkih radionica „Gavran“;
 • organiziranje Smotre stvaralaštva hrvatskih branitelja.

Gospodarske djelatnosti Centra su:

 • izdavanje knjiga, časopisa i internetskih publikacija iz područja svoje djelatnosti;
 • prodaja uradaka svojih članova izrađenih na kreativnim radionicama.

Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti Centar ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu Centra koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih Statutom.

Članak 9.
Rad Centra je javan. Javnost se ostvaruje pravodobnim informiranjem članova o radu Centra i značajnim događajima putem mrežne stranice, pisanih izvješća, posebnih skupova te javnim priopćavanjem.

III. ČLANSTVO

Članak 10.
Članom Centra može postati svaka fizička i pravna osoba. Prijava u članstvo izjavljuje se ispunjavanjem pristupnice ili uplatom propisane članarine. Članom se postaje danom upisa u Registar članova, koji vodi tajnik Centra.
Registar članova sadrži: osobno ime i osobni identifikacijski broj (OIB) člana, datum rođenja, datum pristupanja Centru, kategoriju članstva te datum prestanka članstva.

Članak 11.
Utvrđuju se četiri razine članstva s pripadajućim pravima i obvezama: Polaznik, Autor, Savjetnik i Podupiratelj. Razinu članstva i prevođenje između razina članstva utvrđuje Povjerenstvo za članstvo, sukladno Pravilniku o članstvu kojeg donosi Upravni odbor.

 • Polaznik: u ovu kategoriju članstva razvrstavaju se osobe koje pohađaju neku od stvaralačkih radionica Centra.
 • Autor: u ovu kategoriju članstva razvrstavaju se osobe koje objavljuju stvaralačka djela ili sudjeluju u provedbi nekog od projekata Centra.
 • Savjetnik: u ovu kategoriju članstva razvrstavaju se osobe koje vode stvaralačke radionice ili projekte Centra.
 • Podupiratelj: u ovu kategoriju članstva razvrstavaju se osobe koje podupiru djelovanje Centra u cjelini, odnosno neke njegove aktivnosti ili projekte.

Članak 12.
Skupština Centra određuje godišnji iznos članarine.

Članak 13.
Zajednička prava i obveze članova su:

 • biti obaviješten o radu te materijalno-financijskom poslovanju Centra,
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Centra, te izvršavati preuzete obveze,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Centra i njegovih tijela,
 • čuvati i podizati ugled Centra te brinuti o njegovim materijalnim dobrima,
 • plaćati članarinu.

Pojedinačna prava i obveze Polaznika su:

 • sudjelovati u aktivnostima i projektima Centra.

Pojedinačna prava i obveze Autora su:

 • birati i biti biran u tijela Centra,
 • sudjelovati u aktivnostima i projektima Centra.

Pojedinačna prava i obveze Savjetnika su:

 • birati i biti biran u tijela Centra,
 • voditi aktivnosti i projekte Centra.

Pojedinačna prava i obveze Podupiratelja su:

 • sudjelovati u izvršavanju ciljeva Centra i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti.

U slučaju neispunjavanja svojih statutarnih obveza članovi podliježu stegovnoj odgovornosti. Stegovne mjere su opomena i isključenje, izriče ih Upravni odbor, a žalba na iste može se podnijeti Skupštini Centra.

Članak 14.
Članstvo u Centru prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Centra donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Centra.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
Sporovi između članova u pogledu načina vođenja određenih aktivnosti ili obavljanja zadataka rješavaju se na sjednici Upravnog odbora, gdje sve uključene strane moraju dobiti priliku obrazložiti svoj stav. Upravni odbor može po potrebi pozvati i vanjske eksperte za pojedina pitanja kako bi se otklonile eventualne nedoumice. Odluka Upravnog odbora je konačna.
Sukob interesa kod članova Centra može se pojaviti ukoliko bi ista osoba bila odgovorna za dodjelu određenih sredstava i bila njihov primatelj. Eventualna sumnja na sukob interesa podnosi se Upravnom odboru u pisanom obliku. Upravni odbor je u raspravi o podnesku obvezan zatražiti očitovanje osobe protiv koje je sumnja podnesena. Ukoliko Upravni odbor prihvati podnesak odgovarajućom će odlukom ukloniti stanje sukoba interesa. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 15.
Centar se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 16.
Tijela Centra su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik,
 • Zamjenik predsjednika,
 • Tajnik
 • Savjet,
 • Predsjedništvo podružnice.

SKUPŠTINA

Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Centrom.
Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Centra sve dok taj broj ne prijeđe stotinu, nakon čega će se pristupiti izmjeni Statuta i uvođenju predstavničkog modela upravljanja.
Članovi Centra koji su punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti ili maloljetne osobe sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja.

Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine. Sjednice skupštine saziva Predsjednik Centra na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju utvrđuje se dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice. Sjednica se saziva u pisanom obliku, najviše četrnaest dana prije održavanja.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Centra. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 14 dana od dana dostave zahtjeva iz trećeg stavka ovoga članka, sazvat će je predlagatelj.

Članak 19.
Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Centra, a u njegovoj odsutnosti Zamjenik predsjednika Centra.
O tijeku sjednica vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Centra.

Članak 20.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 21.
Skupština Centra:

 • utvrđuje politiku razvitka Centra,
 • donosi i mijenja Statut Centra,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Centra,
 • bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora Centra,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Centra,
 • daje smjernice za rad Centra,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Centra,
 • donosi odluke o osnivanju podružnica Centra,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti Centra,
 • odlučuje o prestanku rada Centra i raspodjeli preostale imovine,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • imenuje i opoziva likvidatora,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Centra.
Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština na rok od dvije godine.
Upravni odbor odlučuje većinom ukupnog broja članova.
O tijeku sjednica vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Centra.

Članak 23.
Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.
Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Članak 24.
Upravni odbor:

 • iz svog sastava bira Predsjednika Centra, Zamjenika predsjednika Centra, Tajnika Centra i Predsjednika Savjeta Centra,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • upravlja imovinom Centra,
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi te im određuje poslove,
 • odlučuje o opozivu člana Upravnog odbora,
 • izriče stegovne mjere opomene i isključenja iz članstva,
 • odlučuje o sporovima među članovima i o sukobu interesa kod članova,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim propisima Centra.

Članak 25.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi i saziva ih Predsjednik Centra, u pisanom ili usmenom obliku, najviše sedam dana prije održavanja.
Na pisani zahtjev bilo kojeg člana Upravnog odbora Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora. Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu u roku od sedam dana od primitka pisanog zahtjeva bilo koji član Upravnog odbora može sazvati sjednicu. Sjednica je valjana ako joj je nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Članak 26.
Član Upravnog odbora može biti opozvan i prije isteka mandata na koji je izabran ako:

 • djeluje suprotno Statutu Centra
 • ne sudjeluje u radu i ne obavlja svoje poslove utvrđene Statutom Centra
 • ne provodi odluke Upravnog odbora i Skupštine Centra.

Odluku o opozivu donosi Upravni odbor. Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu Centra u roku od 30 dana od donesene odluke o opozivu.
Skupština donosi konačnu odluku o opozivu člana Upravnog odbora.

PREDSJEDNIK

Članak 27.
Predsjednika bira Upravni odbor Centra na mandat od dvije godine.
Predsjednik:

 • zastupa Centar
 • saziva sjednice Upravnog odbora i Skupštine Centra
 • rukovodi radom Upravnog odbora i Skupštine Centra
 • brine se o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Upravnog odbora i Skupštine Centra
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Centra
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Centra
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Centra

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Članak 28.
Zamjenika predsjednika bira Upravni odbor Centra na rok od dvije godine.
Zamjenik predsjednika zastupa Centar.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

TAJNIK

Članak 29.
Tajnika bira Upravni odbor na mandat od dvije godine, za obavljanje administrativnih poslova u Centru.
Tajnik vodi registar članova Centra.

SAVJET

Članak 30.
Savjet Centra je potporno i savjetodavno tijelo Centra, a čine ga osobe koje svojom stručnošću, ugledom ili svakovrsnom potporom mogu doprinijeti radu Centra.
Članove Savjeta imenuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika Savjeta.

Članak 31.
Radom Savjeta Centra rukovodi Predsjednik Savjeta, koji saziva sjednice prema vlastitoj prosudbi i odgovoran je za vođenje bilješki o radu Savjeta.
Savjet u pravilu donosi mišljenja i preporuke. Obveza je Predsjednika Savjeta zabilježiti izdvojena mišljenja ukoliko to zatraži bilo koji član Savjeta.

PREDSJEDNIŠTVO PODRUŽNICE

Članak 32.
Centar može osnivati podružnice sukladno područjima naselja Republike Hrvatske. Podružnice nemaju status pravne osobe.
Da bi se za neko naselje osnovala podružnica potrebno je da Centar ima najmanje tri člana s prebivalištem na području tog naselja.
Postupak osnivanja podružnica utvrđuje se pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor Centra.

Članak 33.
Upravno tijelo podružnice je Predsjedništvo.
Predsjedništvo podružnice čine predsjednik, tajnik i blagajnik podružnice, koje biraju članovi podružnice na rok od dvije godine.
Predsjedništvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Predsjedništvo donosi poslovnik o vlastitom radu, koji stupa na snagu nakon što ga odobri Upravni odbor Centra.

Članak 34.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom kvartalno. Saziva ih Predsjednik podružnice, u pisanom ili usmenom obliku, najviše sedam dana prije održavanja.
Na pisani zahtjev bilo kojeg člana podružnice Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Predsjedništva. Ukoliko Predsjednik ne sazove sjednicu u roku od sedam dana od primitka pisanog zahtjeva, bilo koji član podružnice može sazvati sjednicu. Sjednica je valjana ako joj je nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Predsjedništva.
Ukoliko se sjednica Predsjedništva ne održi u dva uzastopna kvartala, Upravni odbor Centra sazvat će sastanak članstva podružnice, na kojem će se izabrati sastav novog Predsjedništva.

Članak 35.
Član Predsjedništva podružnice može biti opozvan i prije isteka mandata na koji je izabran ako:

 • djeluje suprotno Statutu Centra,
 • ne sudjeluje u radu i ne obavlja svoje poslove utvrđene Statutom Centra i programom rada podružnice,
 • ne provodi odluke Predsjedništva podružnice, te Upravnog odbora i Skupštine Centra.

Odluku o opozivu donosi Upravni odbor Centra. Opozvani član može uputiti žalbu u pisanom obliku Skupštini Centra. Skupština donosi konačnu odluku o opozivu člana Predsjedništva podružnice.

POVJERENSTVA I RADNA TIJELA

Članak 36.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Centra Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalna i povremena povjerenstva i radna tijela.
Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, djelokrug, vrijeme za koje se osniva i odgovornost za obavljanje poslova.

V. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 37.
Imovinu Centra čine:

 • novčana sredstva
 • pokretne stvari
 • nekretnine
 • druga imovinska prava.

Članak 38.
Centar stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • financiranjem programa i projekata Centra iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • od gospodarske djelatnosti u području izobrazbe, izdavaštva te prodaje uradaka svojih članova izrađenih na kreativnim radionicama,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 39.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Centra podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA

Članak 40.
Centar prestaje postojati u slučajevima propisanim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Centra dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Centra.
U slučaju prestanka postojanja Centra imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.
Centar nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
Ukoliko je Centar primio financijska sredstva iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Članak 41.
Skupština imenuje i opoziva likvidatora. Likvidator zastupa Centar u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Centra iz Registra udruga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.
Statut Centra donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Centra nakon provedene rasprave.

Članak 43.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Centra.
Tumačenje drugih akata Centra daje Upravni odbor Centra.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine od 16. travnja 2014.

U Zagrebu, 7. veljače 2015. godine

Ivica Filipović, predsjednik Centra